Algemene voorwaarden Vitaal Online B.V.


In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

Dag: kalenderdag; 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping; 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; 

Ondernemer: Vitaal Online BV 


Artikel 1 – Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en de ondernemer, zoals het aanbod dat door ondernemer aan consument wordt gedaan, alsmede de overeenkomst die daarop wordt gesloten. 

De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door de ondernemer te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de consument, geven de consument nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen. 

Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door de ondernemer zijn te allen tijde toegestaan. De consument heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 

De presentatie van producten of diensten van de ondernemer op diens website en webportal is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor de consument om bij de ondernemer producten of diensten te bestellen. 

Met het versturen van een bestelling doet de consument een aanbod voor het sluiten van een overeenkomst. 

Het aanbod van de consument is door de ondernemer aanvaard op het moment van de levering van de producten of diensten. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is geen aanvaarding van het aanbod, maar documenteert alleen dat de bestelling en daarmee het aanbod van de consument de ondernemer heeft bereikt. Het staat de ondernemer vrij om te bepalen of een aanbod wel of niet aanvaard wordt. Indien het aanbod niet aanvaard wordt, meldt de ondernemer dit aan de consument. 

Indien de ondernemer tijdens de verwerking van de bestelling van de consument constateert dat de bestelde producten of diensten niet beschikbaar zijn, wordt de consument daarover geïnformeerd. Er kan geen overeenkomst tot stand komen met betrekking tot deze niet-beschikbare producten of diensten. 

Alleen consumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder kunnen een bestelling doen bij de ondernemer en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn. 

De overeenkomst is alleen geldig indien deze van de zijde van de ondernemer door een vertegenwoordingsbevoegd functionaris is aangegaan. 

Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van de ondernemer binden de ondernemer niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door de ondernemer zijn bevestigd. 

Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de consument en van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. 


Artikel 3 – Herroepingsrecht consument  

1.    De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 dagen. Consument verklaart alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht van ondernemer te hebben ontvangen.  

2.    Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument, of: 

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten of diensten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten of diensten met een verschillende levertijd weigeren. 

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

in geval van een duurovereenkomst: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

3.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

4.    De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3. 

5.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

6.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.   

7.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

8.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

9.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  

10.    Producten of diensten vervaardigd volgens de specificaties van de consument die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument. Hetzelfde geldt voor producten of diensten die een beperkte houdbaarheid hebben, bijvoorbeeld vanwege de aard van de dienstverlening. Zo kan het zijn dat de overeenkomst behelst dat consument toegang krijgt tot filmpjes en andere content. Daarvoor geldt geen herroepingsrecht, omdat de consument de prestatie dan al heeft ontvangen, welke naar zijn aard niet ongedaan gemaakt kan worden en de kosten daarvoor dan ook verschuldigd zijn. 

11. De consument geeft hierdoor uitdrukkelijk toestemming voor de digitale inhoud van de ondernemer, welke mogelijk niet geleverd wordt op een materiële drager. De consument doet afstand van zijn recht van herroeping en ontbinding. 


Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Na ontvangst van de melding van herroeping ontvangt de consument een ontvangstbevestiging van de ondernemer.  

Binnen 30 dagen na de ontvangst door de ondernemer van het door de consument teruggezonden product of binnen 30 dagen nadat consument bij ondernemer heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, betaalt de ondernemer alle betalingen van de consument terug, inclusief de bezorgkosten voor de geretourneerde producten of diensten en exclusief de retourneringskosten (€ 1,00). Indien de consument slechts een deel van zijn bestelling retourneert, dan betaalt de ondernemer de bezorgkosten niet terug aan de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, betaalt de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug aan de consument. 

3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 


Artikel 5 – Uitvoering 

De ondernemer is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een ingebrekestelling vereist, waarbij aan de ondernemer een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De ondernemer is bevoegd tot deelleveringen.  

Als plaats van levering geldt in beginsel het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

Indien en zodra de ondernemer door verhindering van de consument of door enige andere aan de consument toe te rekenen oorzaak niet op de gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de bestelling is de consument verplicht om de door de ondernemer als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen online, althans op de plaats waar Vitaal Online gevestigd is (ex-works). Indien goederen verzonden moeten worden, geschiedt dat voor rekening en risico van de consument. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door de ondernemer geleverde zaken voor risico van de consument vanaf het moment van levering. 

Indien de ondernemer het vervoer van de zaken organiseert doet zij dit voor rekening en risico van de consument. De ondernemer is alsdan gerechtigd de verzendkosten bij de consument in rekening te brengen. De kosten van eventuele verzekeringen van het vervoerde komen eveneens voor rekening van de consument. Het vervoerde komt steeds volledig voor risico van de consument. Een en ander tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. 

Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de ondernemer beschikt over alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijke gegevens en dergelijke. 

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de bestelling geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht. 

De ondernemer is zonder toestemming van de consument gerechtigd de uitvoering van de bestelling of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden. Indien de consument derden bij de uitvoering van de bestelling wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ondernemer. 

De consument is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van zijn bestelling, alsmede alle door de ondernemer verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan de ondernemer. 

De consument geeft hierdoor uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Daaronder valt bijvoorbeeld een periodieke e-mail, om de voortgang te bewaken of navraag te doen bij de consument. 

De consument heeft kennisgenomen van- en aanvaardt de privacyverklaring van de ondernemer (welke terug te vinden is op haar website(s). 


Artikel 6 – Klachten en garantie 

Indien en voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen, garandeert de ondernemer dat de door haar geleverde producten of diensten conform omschrijving en de getoonde monsters zijn, met uitsluiting van de hierna bedoelde geringe afwijkingen. 

Consument is verplicht om de producten of diensten bij ontvangst direct te controleren op onder andere gebreken en hoeveelheden. 

Consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de ondernemer daarvan niet binnen de bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten schriftelijk kennis heeft gegeven (indien hij geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht). De ondernemer is niet gehouden tot het na de voornoemde bedenktijd in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen. 

Klachten met betrekking tot door de ondernemer verzonden facturen dient consument binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en volledig en duidelijk aan de ondernemer kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft consument afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert de ondernemer nimmer dat de producten of diensten geschikt zijn voor een bepaald doel. 

Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de ondernemer, is de ondernemer binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd. 

De door de ondernemer verleende garantie komt onherroepelijk te vervallen indien de defecten en/of storingen te wijten zijn aan normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende oorzaken of overmacht, handelen van de consument in strijd met instructies of handleidingen van producenten, fabrikanten en /of leveranciers of andere derden. 

Met betrekking tot niet door de ondernemer geproduceerde zaken en de beschikbaarheid van de dienst (door storingen etc.) geeft de ondernemer geen garantie af, tenzij en voor zover de leverancier van de ondernemer een garantie heeft afgegeven die de veroorzaakte schade effectief dekt. 

Het recht van consument om aanspraak te maken op enige garantie vervalt indien en zodra de producten niet langer in hun originele verpakking zitten, althans bewerkt zijn en/of enige andere wijziging (geheel of gedeeltelijk) hebben ondergaan, zoals producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten 

 

Artikel 7 –Prijzen, betaling en zekerheid 

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Bij alle prijzen is BTW inbegrepen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen zal de consument in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.  

Indien de ondernemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in het vorige lid genoemde termijnen, is de consument verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW plus 2% en zijn alle vorderingen van de ondernemer op de consument, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 

Indien de ondernemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijnen, is de consument verplicht alle kosten aan de ondernemer te vergoeden die de ondernemer maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name: 

declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00; 

de kosten van faillissementsaanvraag. 

De door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. 

De ondernemer zal steeds, ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. Vooruitbetaling kan slechts geschieden tot maximaal 50% van de koopprijs. Consument is alsdan verplicht hieraan te voldoen. Ondernemer is tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens consument op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien de ondernemer redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van consument te twijfelen. Indien de consument weigert om aan het door de ondernemer verlangde te voldoen staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving. 

Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van consument dan meldt de consument dit binnen 24 uur aan de ondernemer. 

Indien de consument niet de eindgebruiker van de door de ondernemer geleverde producten of diensten is, heeft de ondernemer het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten. 

Ieder beroep op opschorting of verrekening van de consument is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de ondernemer voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke opschorting of verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend of ten aanzien waarvan wordt opgeschort door de ondernemer onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend. 

 

Artikel 8 – (Intellectueel) Eigendom 

De eigendom van de door de ondernemer geleverde producten of diensten gaat eerst op de consument over na volledige betaling door de consument van al hetgeen hij uit hoofde van een overeenkomst en/of deze voorwaarden aan de ondernemer verschuldigd is. Intellectueel eigendom gaat nooit over op de consument. De consument verkrijgt slechts een gebruiksrecht/ licentie gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

De ondernemer is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein van de consument. De consument verleent de ondernemer hiertoe reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht. 

Zolang de eigendom van de producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen. 

Het is de consument ten strengste verboden om de producten of diensten als partij c.q. via (websites van) derden door te verkopen. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt de consument ten behoeve van de ondernemer, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet de gehoudenheid van de consument tot vergoeding aan de ondernemer van alle schade die door het handelen van de consument is of zal ontstaan. De ondernemer blijft steeds bevoegd om – zo nodig in kort geding – nakoming en/of een verbod te vorderen. 

In aanvulling op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt de ondernemer zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de consument geleverde en in eigendom nog aan de ondernemer toebehorende producten, tot zekerheid voor de nakoming door de consument van alle (toekomstige) vorderingen die de ondernemer, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de consument. De consument is verplicht om op eerste verzoek van de ondernemer mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan. Voorts verleent de consument hierdoor een onherroepelijke volmacht aan ondernemer om een om een pandrecht op goederen van de klant te vestigen namens de klant, ten behoeve van de ondernemer 

De consument is verplicht om aan de ondernemer onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan de ondernemer toebehorende producten of diensten. 

De consument is verplicht om de in zijn bezit zijnde producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing-, waterschade, etc. en de ondernemer op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op: https://vitaalonline.community, https://vitaalonline.nu en alle andere portals of websites beheerd door of namens Vitaal Online en de content, filmpjes, teksten et cetera berusten bij de ondernemer of licentiegevers. Ieder gebruik van de voornoemde website of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren, verveelvoudigen of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijk en niet commercieel gebruik door de consument is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

De consument realiseert zich dat er sprake is van een online portal en e-learning. Dat kan zeer zinvol zijn, maar het is niet gelijk te stellen aan begeleiding op individueel niveau gericht op de individuele consument. Gebruik van de diensten van de ondernemer is dus op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. De ondernemer kan niet in staan voor de wijze waarop de consument zich al dan niet laat begeleiden, instructies (wel of niet) opvolgt, uitvoering geeft aan hetgeen wordt getoond etc. etc.  

De consument dient zich voor individueel advies te wenden tot zijn behandelaar, voordat de consument van de diensten van ondernemer gebruik maakt. 

De ondernemer is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van de ondernemer, dan wel doordat de ondernemer onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 6 bedoelde garantie. 

De ondernemer is in geen geval aansprakelijk indien de consument de door de ondernemer en/of de door haar ingeschakelde derden en/of de consument gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. Dit geldt dus tevens voor de instructies die online vermeld staan. Het is dus belangrijk dat de klant de instructies van zijn behandelaar te allen tijde correct opvolgt.  

De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor schade indien de consument zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren (bijvoorbeeld middels een (aanvullende) zorgverzekering). De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande en regres of subrogatie door derden (zoals verzekeraars) is uitgesloten. 

De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade. 

Elke vordering van de consument op de ondernemer vervalt indien na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering door de consument ter zake geen gerechtelijke procedure tegen de ondernemer effectief aanhangig is gemaakt. 

Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op de ondernemer, is deze aansprakelijkheid van de ondernemer bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door de ondernemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze beperkingen zijn in het belang van de gezamenlijke consumenten van de ondernemer. Dat komt omdat die gebaat zijn bij continuïteit van dienstverlening. Beperking in de aansprakelijkheid van de ondernemer is in het belang van continuïteit voor alle klanten.  

Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de consument schadeclaims schriftelijk aan de ondernemer te melden, uiterlijk binnen drie maanden nadat de consument de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken. 

Voor zover derden die de ondernemer voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met de ondernemer de bevoegdheid van de ondernemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de consument te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de ondernemer voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. 

De consument vrijwaart de ondernemer ter zake alle kosten, schaden en interest, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, al dan niet op de consument, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de door de ondernemer geleverde producten. De consument is verplicht om zich hiervoor te verzekeren. 


Artikel 10 – Overmacht 

Indien de ondernemer haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 7 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, een epidemische uitbraak, onverwachte gebreken en/of storingen bij de ondernemer of bij haar toeleveranciers, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. 

Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de consument het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de ondernemer daarvoor aan de consument enige (schade)vergoeding verschuldigd is. 


Artikel 11 – Opschorting en ontbinding 

1.    Indien, zodra en voor zolang de consument één of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer uit hoofde van een overeenkomst met ondernemer en/of deze voorwaarden 

niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is ondernemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de consument verplicht om alle door ondernemer als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstderving, te vergoeden. Indien en zodra de consument in verzuim is, heeft ondernemer het recht om de overeenkomst met de consument geheel of ten dele te ontbinden. 

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De consument is aansprakelijk voor de door ondernemer alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten. 

Indien en zodra de consument in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 


Artikel 12 - Geschillen 

Op alle door de ondernemer verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant, één en ander onverminderd het recht van de ondernemer om een zaak bij een andere wettelijk bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken danwel bij het bevoegde gerecht van de woonplaats van de consument. 

 

 

 

 

 


 

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping 

 

Modelformulier voor herroeping 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

Aan:     [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroep/herroepen* 

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

 

[Naam consumenten(en)] 

 

[Adres consument(en)] 

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.